Πολιτική Απορρήτου

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΠΟ ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΑΞΙΝΟΜΗΜΕΝΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΕΥΘΥΝΗΣ ΕΞ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ ΕΝΑΝΤΙ ΤΡΙΤΩΝ ΜΕΣΩ  WWW.DALLBOGG.COM

I. ΓΕΝΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ:

Αρθρο 1. Οι  παρόντες Όροι παροχής ασφαλιστικών υπηρεσιών και πληρωμής ασφαλίστρων από το διαδίκτυο, οι οποίοι στο εξής για συντομία θα αποκαλούνται  Όροι Χρήσης, διέπουν την παραγγελία, τον τρόπο και τις προϋποθέσεις παροχής ασφαλιστικών υπηρεσιών από απόσταση, καθώς και τις προυποθέσεις, τους τρόπους πληρωμής των ασφαλίστρων μέσω της ιστοσελίδας της « INSURANCE JSC DALLBOGG: LIFE AND HEALTH » καλούμενης εφεσης εν συντομία ως Ασφαλιστής με διεύθυνση web: WWW.DALLBOGG.COM καλούμενο στο εφεξής για συντομία site

Άρθρο 2. Η εταιρεία  INSURANCE JSC DALLBOGG: LIFE AND HEALTH, ΑΦΜ 200299615, με έδρα την Σόφια, τ.κ. 1172, περιοχή «Ιζγκρέφ», συνοικία « Ντιαναμπάντ», Λεωφόρος «G.M. Ντιμιτρόφ» 1 είναι ανώνυμη ασφαλιστική εταιρεία που ασκεί ασφαλιστικές δραστηριότητες στο έδαφος της Βουλγαρίας σύμφωνα με την  υπ’ αρ. 949-ОЗ Απόφαση από 11.12.2013. Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο info@dallbogg.com και τηλέφωνο 0700 16 406.  Η ως άνω εταιρεία λειτουργεί νόμιμα  στην επικράτεια της Ελλάδας σύμφωνα με τους κανόνες της ελληνικής νομοθεσίας υπό το καθεστώς της Ε.Π.Υ. – Ελεύθερης Παροχής Υπηεσιών (Freedom of Services), με κωδικό μητρώου 1179. Η παρούσα ιστοσελίδα αποτελεί την ηλεκτρονική επέκταση της Ασφαλιστικής Εταιρείας, η οποία λειτουργεί στην παραπάνω διεύθυνση.

Άρθρο 3. Χρήστης ασφαλιστικών υπηρεσιών, ο οποίος για χάρη συντομίας θα αναφέρεται στο εξής ως πελάτης, χρήστης ή καταναλωτής, είναι κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο που, μέσω της ιστοσελίδας, δηλώνει την επιθυμία του να συνάψει ασφαλιστική σύμβαση εξ αποστάσεως ή/και να πληρώσει οφειλόμενο από αυτόν ασφάλιστρο. Πελάτης είναι επίσης το πρόσωπο για το οποίο έχουν γεννηθεί  δικαιώματα βάσει ασφαλιστικής σύμβασης, καθώς και κάθε φυσικό ή και νομικό πρόσωπο που εκδηλώνει ενδιαφέρον να χρησιμοποιήσει τις υπηρεσίες που προσφέρει ο Ασφαλιστής σε σχέση με το αντικείμενο δραστηριότητάς του.

Άρθρο 4. Οι επισκέπτες του ιστότοπου www.dallbogg.com συμφωνούν με τους ακόλουθους όρους χρήσης, οι οποίοι αναφέρονται σε όλο το περιεχόμενο του παρόντος, που αποτελείται από πληροφορίες, κείμενα, σελίδες, εικόνες, φωτογραφίες και αρχεία που περιέχονται σε αυτό. Θα πρέπει να διαβάσουν προσεκτικά αυτούς τους όρους χρήσης πριν χρησιμοποιήσουν τις σελίδες ή τις υπηρεσίες. Η χρήση του www.dallbogg.com συνεπάγεται την ανεπιφύλακτη αποδοχή των παρόντων Όρων Χρήσης από τους επισκέπτες, οι οποίοι πρέπει να συμμορφώνονται με αυτούς.

Άρθρο 5. Ο Ασφαλιστής δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε μορφή ζημίας υποστεί ο επισκέπτης της ιστοσελίδας ή ο χρήστης των υπηρεσιών, των επιλογών, των συνδέσμων και του περιεχομένου της. Ο ιδιοκτήτης του ιστότοπου, τα τρίτα μέρη που εμπλέκονται στη σύνταξη, παραγωγή ή φιλοξενία του ιστότοπου δεν ευθύνονται για τυχόν υλικές ή αποθετικές ζημιές, διαφυγόντα κέρδη κ.λπ., ως αποτέλεσμα της πρόσβασης, πλοήγησης και χρήσης των παρεχόμενων υπηρεσιών σε αυτόν τον ιστότοπο , καθώς και για τη διαθεσιμότητά του.

Άρθρο 6. Οι πληροφορίες που περιέχονται στον ιστότοπο www.dallbogg.com δεν πρέπει σε καμία περίπτωση να θεωρούνται ως άμεση ή έμμεση συμβουλή ή ενθάρρυνση για μια συγκεκριμένη ενέργεια, αλλά θα πρέπει να γίνονται κατανοητές από τους χρήστες, οι οποίοι ακολούθως θα πρέπει να τις αξιολογήσουν.

Άρθρο 7. Η αίτηση υποβάλλεται μόνο από τον ενδιαφερόμενο που με την υποβολή της δηλώνει υπεύθυνα ότι αποδέχεται και εγγυάται ότι ενεργεί για δικό του λογαριασμό και είναι ο νόμιμος ιδιοκτήτης, μισθωτής και χρήστης της κινητής ή ακίνητης περιουσίας που πρόκειται να ασφαλίσει, ή ότι τα προϊόντα ασφάλισης υγείας και ζωής αφορούν τον ίδιο.

Άρθρο 8. Επιβεβαιώνει ότι οποιαδήποτε εσφαλμένη, ελλιπής, ανακριβής ή ψευδής συμπλήρωση των στοιχείων του σε οποιοδήποτε στάδιο της διαδικασίας, είτε κατά την αρχική παραλαβή είτε κατά την ανανέωση του ασφαλιστικού προϊόντος, συνιστά λόγο ακύρωσης της διαδικασίας ή και του ασφαλιστηρίου, εάν αυτό εξεδόθη. Η έναρξη εισαγωγής των στοιχείων του χρήστη στη φόρμα αίτησης σημαίνει αποδοχή των παρόντων όρων χρήσης.

II. ΣΥΝΟΨΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Άρθρο 9 Με τη χρήση της ιστοσελίδας από τον πελάτη και την παροχή των απαιτούμενων πληροφοριών, ο πελάτης δηλώνει την πρόθεσή του να συνάψει ασφαλιστική σύμβαση με την ασφαλιστική εταιρεία.

Άρθρο 10. Μετά την παροχή των απαραίτητων και ορθά συμπληρωμένων στοιχείων που απαιτούνται για τη σύναψη της ασφαλιστικής σύμβασης, ο πελάτης προβαίνει σε ηλεκτρονική πληρωμή του οφειλόμενου ασφάλιστρου.

Άρθρο 11. Το ασφάλιστρο καταβάλλεται εξ ολοκλήρου και δεν υπάρχει δυνατότητα πληρωμής σε δόσεις.

Άρθρο 12. Ο χρήστης δηλώνει, αποδέχεται και εγγυάται ότι τα μέσα πληρωμής που χρησιμοποιεί για συναλλαγές με τον ιστότοπο ­­­www.dallbogg.com και την ασφαλιστική εταιρεία που έχει επιλέξει – INSURANCE JSC DALLBOGG: LIFE AND HEALTH. είναι ιδιοκτησίας, νομής  και κατοχής του ή είναι με άλλο τρόπο δικαιούχος ή νόμιμα εξουσιοδοτημένος χρήστης τέτοιων κεφαλαίων και ότι συμφωνεί να αποκαλύψει αυτά τα δεδομένα στον ιστότοπο  www.dallbogg.com παρέχοντάς του τη ρητή εντολή να εισπράξει το οφειλόμενο ποσό για το ασφαλιστικό προϊόν.

Άρθρο 13. Ο ιστότοπος www.dallbogg.com δεν διαχειρίζεται τα δεδομένα για τα ηλεκτρονικά μέσα πληρωμής του χρήστη και μόνο η Unicredit Bulbank AD είναι υπεύθυνη για την ηλεκτρονική χρηματοοικονομική συναλλαγή. Όλες οι πληρωμές που γίνονται με κάρτα διεκπεραιώνονται μέσω της πλατφόρμας ηλεκτρονικών πληρωμών “Borika”, η οποία  χρησιμοποιείται από την Unicredit Bulbank με ελάχιστες απαιτήσεις TLS 1.2 για κρυπτογράφηση και με πρωτόκολλο κρυπτογράφησης 256-bit (Secure Sockets Layer – SSL). Η κρυπτογράφηση είναι ένας τρόπος κωδικοποίησης πληροφοριών έως ότου αυτές φτάσουν στον παραλήπτη, ο οποίος θα μπορεί να τις αποκωδικοποιήσει χρησιμοποιώντας το κατάλληλο κλειδί.

Άρθρο 14. Η συναλλαγή θα διενεργείται υπό την ασφάλεια των ηλεκτρονικών συναλλαγών που εγγυάται η Unicredit Bulbank AD και σε συμμόρφωση με αυστηρούς κανόνες για την εμπιστευτικότητα των δεδομένων των συναλλασσόμενων μερών. Για το σκοπό αυτό, σας ενημερώνουμε ότι για να πραγματοποιήσετε την πληρωμή, θα ανακατευθυνθείτε στο ασφαλές περιβάλλον ηλεκτρονικού εμπορίου της Unicredit Bulbank, όπου θα καταχωρίσετε τα στοιχεία της κάρτας σας.

Άρθρο 15. Αμέσως μετά θα ενημερωθείτε για την επιτυχή ολοκλήρωση της συναλλαγής με μήνυμα στην οθόνη και θα σας αποσταλεί ηλεκτρονικό μήνυμα.

Άρθρο 16. Η πλατφόρμα στην οποία γίνεται η ηλεκτρονική πληρωμή και η οποία είναι ενσωματωμένη στον ιστότοπο www.dallbogg.com δεν αποτελεί μέρος του περιεχομένου της.  Επομένως σε περίπτωση κλοπής ή μεταγενέστερης χρήσης των δεδομένων αυτών από τρίτους, ο ιστότοπος www.dallbogg.com δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε ζημία προκληθεί στον χρήστη.

Άρθρο 17. Η υποβολή αίτησης για ασφάλιση μέσω του www.dallbogg.com απευθύνεται στην ασφαλιστική εταιρεία που έχει επιλέξει ο χρήστης – «- INSURANCE JSC DALLBOGG: LIFE AND HEALTH », δεν συνιστά ασφαλιστήριο συμβόλαιο και υπόκειται σε αποδοχή από την ασφαλιστική εταιρεία στην οποία απευθύνεται.

Άρθρο 18. Για να εκδοθεί ασφαλιστήριο συμβόλαιο και να γίνει ο καταναλωτής δικαιούχος της ασφάλισης, πρέπει να καταβάλει τα ασφάλιστρα στο ακέραιο πριν από την έναρξη της περιόδου ασφάλισης, διαφορετικά θεωρείται ότι η σύμβαση μεταξύ της ασφαλιστικής εταιρείας και του καταναλωτή δεν έχει συναφθεί, ακόμη και αν έχει ήδη συναφθεί και έχει εκδοθεί ασφαλιστήριο συμβόλαιο που καλύπτει μεταγενέστερη περίοδο ασφάλισης, όπως στην περίπτωση ανανέωσης του συμβολαίου, και δεν έχει εξοφληθεί πλήρως και εξ ολοκλήρου κατά την ημερομηνία έναρξης της περιόδου ασφάλισης.

Άρθρο 19. Σε περίπτωση που ο καταναλωτής δεν έχει πληρώσει πλήρως το ασφάλιστρο, ο ασφαλιστής επικοινωνεί με τον πελάτη στις διευθύνσεις που ορίζει ο πελάτης, ενημερώνοντάς τον για το ποσό που πρέπει να καταβληθεί επιπλέον για την έκδοση ασφαλιστηρίου συμβολαίου. Εάν είναι αδύνατη η επικοινωνία με τον χρήστη, δεν υπάρχει απάντηση από τον χρήστη και η πληρωμή δεν πραγματοποιείται εντός 24 ωρών από την προσπάθεια επαφής του ασφαλιστή (επιτυχής ή ανεπιτυχής) με αυτόν, ο ασφαλιστής προβαίνει στην επιστροφή του καταβληθέντος μερικού ασφάλιστρου και το ασφαλιστήριο συμβόλαιο θεωρείται ότι δεν έγινε ποτέ.

III. ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ

Άρθρο 20. Σε ορισμένες περιόδους, ο Ασφαλιστής μπορεί να προβαίνει σε διαφορετικές προωθητικές ενέργειες με ορισμένες πρόσθετες προϋποθέσεις που ισχύουν επιπλέον των παρόντων Γενικών Όρων.

Άρθρο 21. Οι πρόσθετες προϋποθέσεις και απαιτήσεις για την προσφορά ασφαλιστικών προϊόντων σε διαφημιστικές εκστρατείες είναι υποχρεωτικές και η παροχή ψευδών ή εσφαλμένων στοιχείων ή η μη τήρηση ορισμένων προϋποθέσεων οδηγεί στη μη σύναψη έννομης ασφαλιστικής σχέσης μεταξύ των δύο μερών.

IV. ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΚΥΡΩΣΗΣ

Άρθρο 22. Οποιαδήποτε αγορά μπορεί να ακυρωθεί και να επιστραφεί ολόκληρο το ποσό στον αγοραστή ή η χρέωση της πιστωτικής κάρτας μπορεί να ακυρωθεί εάν σταλεί ένα email στη διεύθυνση [email protected] εντός 24 ωρών από την πραγματοποίηση της αγοράς και πριν από την αποστολή του σφαλιστηρίου με κούριερ. Ο αγοραστής πρέπει να αναφέρει στην επιστολή τον κωδικό συναλλαγής και τον λόγο της ακύρωσης της αγοράς.

V. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΕΝΑΝΤΙΩΣΗΣ – ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΥΠΑΝΑΧΩΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΚΥΡΩΣΗΣ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΥ

Άρθρο 23. Ο  λήπτης της ασφάλιστης / ασφαλισμένος έχει δικαίωμα εναντίωσης στις περιπτώσεις που προβλέπονται από τις διατάξεις του άρθ. 5 και 6 του Ν. 2496/1997 και είναι οι ακόλουθες:

Α) Όταν διαπιστώσει ότι οποιοδήποτε στοιχείο της ασφαλιστικής σύμβασης αποκλίνει από την ασφαλιστική αίτηση – προσφορά. Στην περίπτωση αυτή, το δικαίωμα εναντίωσης ασκείται εντός εξαιρετικής προθεσμίας 1 (ενός) μηνός από την παραλαβή του ασφαλιστηρίου συμβολαίου, με τη συμπλήρωση και υποβολή γραπτού εντύπου ένστασης στη διεύθυνση της εταιρείας. Εάν ο ιστότοπος www.dallbogg.com ή η ασφαλιστική εταιρεία δεν του γνωστοποίησαν κατά την υποβολή της αίτησης ασφάλισης τα στοιχεία που προβλέπονται στον Ν. 4364/2016 ή όταν δεν του γνωστοποίησαν τους γενικούς ή ειδικούς όρους που διέπουν τη σύμβαση, αναφέροντάς τους το τμήμα του ασφαλιστηρίου συμβολαίου, όπου αναγράφονται τα επιμέρους στοιχεία του συμβολαίου, και τα παραδίδουν μαζί με το ασφαλιστήριο σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθ. 2, παρ. 4 του Ν. 2496/1997. Στις παραπάνω περιπτώσεις, ο χρήστης μπορεί να εναντιωθεί εντός εξαιρετικής προθεσμίας 14 (δεκατεσσάρων) ημερών αποστέλλοντας συμπληρωμένο έντυπο ένστασης στη διεύθυνση της εταιρείας.

Β) Ο ασφαλισμένος έχει δικαίωμα υπαναχώρησης από το ασφαλιστήριο συμβόλαιο σύμφωνα με τις διατάξεις της 4Α παρ. 6 του Ν. 2261/1994, η οποία μπορεί να ασκηθεί με τη συμπλήρωση και υποβολή στην έδρα του ασφαλιστή ή στην ηλεκτρονική διεύθυνση: [email protected] γραπτής δήλωσης άρνησης εντός εξαιρετικής προθεσμίας 14 (δεκατεσσάρων) ημερολογιακών ημερών από την ημέρα σύναψης της σύμβασης ή από την ημέρα παραλαβής των συμβατικών όρων, εάν ελήφθησαν σε μεταγενέστερο χρόνο από τη σύναψη της σύμβασης.

Γ) Αν τα παραπάνω δικαιώματα ασκηθούν εμπρόθεσμα, η ασφαλιστική σύμβαση ακυρώνεται εξαρχής, δηλ. θεωρείται ότι δεν έχει συναφθεί ποτέ και επομένως δεν έχει καμία επίδραση σε κανένα από τα μέρη και τα καταβληθέντα ασφάλιστρα επιστρέφονται εντός 30 (τριάντα) ημερολογιακών ημερών από την παραλαβή από την αρμόδια ασφαλιστική εταιρεία της ειδοποίησης άρνησης ή ένστασης χωρίς κυρώσεις. Σε περίπτωση ακύρωσης μετά τις 14 ημέρες, επιστρέφονται τα μη δεδουλευμένα ασφάλιστρα, εφόσον αυτά υπάρχουν.

Δ) Διευκρινίζεται ότι το δικαίωμα εναντίωσης ή υπαναχώρησης δεν μπορεί να ασκηθεί εάν μέχρι την παράδοση της συστημένης επιστολής στο ταχυδρομείο ή μετά και μέχρι την οριστική παραλαβή της από την « INSURANCE JSC DALLBOGG: LIFE AND HEALTH » ή από την ηλεκτρονική διεύθυνση: [email protected] έχει ήδη  επέλθει  ο ασφαλιστικός κίνδυνος που καλύπτεται από το ασφαλιστήριο συμβόλαιο.

Ε) Ο Ασφαλιστής μπορεί να καταγγείλει την ασφαλιστική σύμβαση για σπουδαίο λόγο, υπό τις διατυπώσεις και προθεσμίες του νόμου. Ενδεικτικά μπορεί να καταγγείλει και να ακυρώσει την σύμβαση ασφάλισης σε περιπτώσεις δόλιας, ανακριβούς δήλωσης, απόκρυψης στοιχείων ή παράβασης των όρων του ασφαλιστηρίου συμβολαίου από την πλευρά του λήπτη της ασφάλισης.  Τέλος διατηρεί το δικαίωμα ακύρωσης ή μη ανανέωσης της ασφαλιστικής σύμβασης για όλους τους προαναφερθέντες λόγους.

VI. ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ

Άρθρο 24. Με εξαίρεση τις ρητώς αναφερόμενες εξαιρέσεις (πνευματικά δικαιώματα τρίτων, συνεργατών και ιδρυμάτων), όλο το περιεχόμενο αυτού του ιστότοπου, συμπεριλαμβανομένων εικόνων, γραφικών, φωτογραφιών, σχεδίων, κειμένων, των παρεχόμενων υπηρεσιών και, γενικά, όλων των αρχείων αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία του παρόντος ιστότοπου. Τα κατατεθέντα σήματα και τα σήματα υπηρεσιών του Ασφαλιστή προστατεύονται από τις σχετικές διατάξεις του ελληνικού δικαίου, του ευρωπαϊκού δικαίου και των διεθνών συμβάσεων και συνθηκών.

Άρθρο 25. Επομένως, κανένα από αυτά δεν μπορεί να πωληθεί, να αντιγραφεί, να αλλάξει, να αναπαραχθεί, να αναδημοσιευτεί, να μεταφορτωθεί, να μεταδοθεί ή να διανεμηθεί με οποιονδήποτε τρόπο. Εκτός από την περίπτωση ενός μόνο αντιγράφου μέρους του περιεχομένου που είναι αποθηκευμένο σε έναν προσωπικό υπολογιστή για προσωπική και όχι για δημόσια ή εμπορική χρήση, με την επιφύλαξη καθ’ οιονδήποτε τρόπο των σχετικών δικαιωμάτων πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας.

Άρθρο 26. Τα άλλα προϊόντα ή υπηρεσίες που αναφέρονται στις ιστοσελίδες αυτού του ιστότοπου και φέρουν τα εμπορικά σήματα των αντίστοιχων οργανισμών, εταιρειών, οργανισμών εταίρων, ενώσεων ή εκδόσεων αποτελούν δική τους πνευματική και βιομηχανική ιδιοκτησία και επομένως αποτελούν ευθύνη αυτών των οργανισμών. Ο Χρήστης/Πελάτης κατανοεί και αποδέχεται ότι δεν τους παρέχεται το δικαίωμα να αναπαράγουν, αντιγράφουν, πωλούν, μεταπωλούν ή/και χρησιμοποιούν εμπορικά με οποιονδήποτε τρόπο ολόκληρο ή μέρος του περιεχομένου του ιστότοπου www.dallbogg.com

VII. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ

WWW.DALLBOGG.COM ΔΗΛΩΣΗ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ

Άρθρο 27. Προσωπικά δεδομένα.

 • Οι επισκέπτες και χρήστες των υπηρεσιών του www.dallbogg.com και προκειμένου να αποκτήσουν πρόσβαση σε ορισμένες υπηρεσίες, είναι απαραίτητο να αποκαλύψουν ορισμένα από τα προσωπικά τους δεδομένα που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του άρθρου. 4, παράγρ. 1 του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 ως δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα.
 • Ειδικότερα, ως δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα ορίζεται κάθε πληροφορία που μπορεί άμεσα ή έμμεσα να προσδιορίσει την ταυτότητα του υποκειμένου των δεδομένων.
 • Οι πληροφορίες που θα ζητηθούν είναι απαραίτητες για την εκπλήρωση αιτήματος παροχής και παρουσίασης εξατομικευμένων ασφαλιστικών προγραμμάτων που καλύπτουν τις πραγματικές σας ανάγκες. Με την παροχή των παραπάνω πληροφοριών, συμφωνείτε με την περαιτέρω επεξεργασία τους.

Άρθρο 28. Επεξεργασία προσωπικών δεδομένων.

 • Επεξεργασία είναι οποιαδήποτε λειτουργία ή σύνολο λειτουργιών που εκτελείται με ή χωρίς τη χρήση αυτοματοποιημένων μέσων με προσωπικά δεδομένα ή με σύνολα προσωπικών δεδομένων, όπως συλλογή, καταγραφή, οργάνωση, δομή, αποθήκευση, προσαρμογή ή τροποποίηση, ανάκτηση, διαβούλευση, χρήση, αποκάλυψη μέσω μετάδοσης, διανομής ή οποιασδήποτε άλλης μορφής παροχής, ρύθμισης ή συνδυασμού, περιορισμού, διαγραφής ή καταστροφής.
 • Η συλλογή και χρήση προσωπικών δεδομένων περιορίζεται σε ό,τι είναι απολύτως απαραίτητο για την επίτευξη του σκοπού που καθορίζεται στα πεδία συλλογής, κατά περίπτωση, π.χ. Ανάλογα με το επιλεγμένο προϊόν, μπορεί να ζητηθεί όνομα, επώνυμο, φύλο, ημερομηνία γέννησης, ταχυδρομική διεύθυνση, επάγγελμα, e-mail, αριθμός τηλεφώνου κ.λπ.
 • Υπεύθυνος προστασίας προσωπικών δεδομένων: Νικολάι Ζαινέλοφ, με διεύθυνση αλληλογραφίας: Σόφια, τ.κ. 1172, περιοχή «Ιζγκρέφ», συνοικία « Ντιαναμπάντ», Λεωφόρος «G.M. Ντιμιτρόφ» 1, τηλέφωνο επικοινωνίας – +359 2 96 03 767.
 • Περίοδος αποθήκευσης προσωπικών δεδομένων: τα προσωπικά δεδομένα θα αποθηκεύονται και θα διατηρούνται κατά τη διάρκεια της ασφαλιστικής σύμβασης και μέχρι τη λήξη της παραγραφής για όλες τις σχετικές απαιτήσεις που προκύπτουν από αυτή.

Άρθρο 29. Σκοπός επεξεργασίας

 • Για την εύρεση του κατάλληλου ασφαλιστικού προϊόντος και του αναλογούντος ασφάλιστρου, ο επισκέπτης και ο χρήστης αυτού του ιστότοπου, ανάλογα με το ζητούμενο ασφαλιστικό προϊόν, θα πρέπει να αποκαλύψει τις σχετικές, κατά περίπτωση, απαραίτητες και ζητούμενες πληροφορίες στα σχετικά πεδία.
 • Η σωστή και πλήρης ενημέρωση για των αιτούμενων πεδίων αποτελεί υποχρέωση του ασφαλισμένου σύμφωνα με τον Ασφαλιστικό Νόμο (Ν. 2496/1997), ώστε στη συνέχεια να συναφθεί η ασφαλιστική σύμβαση.
 • Εσφαλμένες ή ελλιπείς πληροφορίες σχετικά με τα ζητούμενα στοιχεία ενδέχεται να δώσουν το δικαίωμα στην ασφαλιστική εταιρεία να ακυρώσει ή να τερματίσει το ασφαλιστήριο συμβόλαιο ανά πάσα στιγμή.
 • Επεξεργασία δεδομένων για εμπορικούς σκοπούς: Ο Ασφαλιστής θα διατηρήσει τα στοιχεία επικοινωνίας του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου μόνο εάν και όταν, στο στάδιο της συλλογής δεδομένων, μας δηλώσετε ρητά ότι επιθυμείτε να επικοινωνήσουμε μαζί σας για την προώθηση ασφαλιστικών προϊόντων, αλλά ο Ασφαλιστής αναλαμβάνει να διασφαλίσει ότι αυτά τα δεδομένα θα παραμείνουν ασφαλή και δεν θα διαβιβαστούν σε τρίτους.
 • Μπορείτε να αντιταχθείτε στην παραπάνω επεξεργασία ανά πάσα στιγμή αποστέλλοντας αίτημα στον διαχειριστή για επεξεργασία προσωπικών δεδομένων. Σε αυτή την περίπτωση, τα προσωπικά σας δεδομένα δεν θα υποστούν επεξεργασία για εμπορικούς σκοπούς.

Άρθρο 30. Δικαιώματα του υποκειμένου των δεδομένων

 • Το υποκείμενο των δεδομένων έχει ανά πάσα στιγμή τα ακόλουθα δικαιώματα, τα οποία μπορεί να ασκήσει επικοινωνώντας με τον υπεύθυνο προστασίας προσωπικών δεδομένων στο τηλέφωνο: +35929603767 ή στέλνοντας ένα email στη διεύθυνση: [email protected]
 • Κατόπιν αιτήματος, ο διαχειριστής παρέχει αντίγραφο των επεξεργασμένων προσωπικών δεδομένων. Για πρόσθετα αντίγραφα που ενδέχεται να ζητηθούν από το υποκείμενο των δεδομένων, ο υπεύθυνος επεξεργασίας μπορεί να χρεώσει ένα εύλογο διοικητικό τέλος. Εάν το υποκείμενο των δεδομένων υποβάλει το αίτημα με ηλεκτρονικά μέσα, και εκτός εάν το υποκείμενο των δεδομένων ζητήσει διαφορετικά, οι πληροφορίες παρέχονται στην κοινώς χρησιμοποιούμενη ηλεκτρονική μορφή.
 • Δικαίωμα διόρθωσης. Λαμβάνοντας υπόψη τους σκοπούς της επεξεργασίας, το υποκείμενο των δεδομένων έχει το δικαίωμα να ζητήσει τη συμπλήρωση ελλιπών προσωπικών δεδομένων, μεταξύ άλλων μέσω πρόσθετης δήλωσης.
 • Δικαίωμα διαγραφής ή δικαίωμα στη λήθη: 1. το υποκείμενο των δεδομένων έχει το δικαίωμα να ζητήσει από τον υπεύθυνο επεξεργασίας τη διαγραφή των προσωπικών δεδομένων που το αφορούν χωρίς καθυστέρηση και ο υπεύθυνος επεξεργασίας υποχρεούται να διαγράψει τα προσωπικά δεδομένα χωρίς καθυστέρηση όταν συντρέχουν οι ακόλουθοι λόγοι: α) τα προσωπικά δεδομένα δεν είναι πλέον απαραίτητα σε σχέση με τους σκοπούς για τους οποίους συλλέχθηκαν ή υποβλήθηκαν σε επεξεργασία με άλλο τρόπο·
 • Όταν ο υπεύθυνος επεξεργασίας έχει δημοσιοποιήσει τα προσωπικά δεδομένα και καλείται να διαγράψει αυτά, πρέπει να λαμβάνει εύλογα μέτρα, συμπεριλαμβανομένων τεχνικών μέτρων, για να ενημερώσει τους υπευθύνους επεξεργασίας που επεξεργάζονται τα προσωπικά δεδομένα ότι το υποκείμενο των δεδομένων έχει ζητήσει τη διαγραφή από αυτούς, λαμβάνοντας υπόψη τη διαθέσιμη τεχνολογία και το κόστος υλοποίησης.
 • Οι παραπάνω παράγραφοι δεν εφαρμόζονται εφόσον η επεξεργασία είναι απαραίτητη: α) για την άσκηση του δικαιώματος της ελευθερίας της έκφρασης και του δικαιώματος στην ενημέρωση· β) για συμμόρφωση με νομική υποχρέωση επεξεργασίας σύμφωνα με το δίκαιο της ΕΕ ή το δίκαιο κράτους μέλους που ισχύει για τον υπεύθυνο επεξεργασίας ή για την εκτέλεση καθήκοντος που εκτελείται προς το δημόσιο συμφέρον ή κατά την άσκηση των επίσημων εξουσιών που ανατίθενται στον ελεγκτή γ) για λόγους δημοσίου συμφέροντος στον τομέα της δημόσιας ασφάλειας· δ) για λόγους δημοσίου συμφέροντος στον τομέα της δημόσιας διοίκησης. ε) για σκοπούς επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων.
 • Δικαίωμα περιορισμού ή αντίρρησης επεξεργασίας: 1. το υποκείμενο των δεδομένων έχει το δικαίωμα να ζητήσει από τον υπεύθυνο επεξεργασίας περιορισμό της επεξεργασίας όταν ισχύει μία από τις ακόλουθες προϋποθέσεις: α) το υποκείμενο των δεδομένων αμφισβητεί την ακρίβεια των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, για μια περίοδο που επιτρέπει στον υπεύθυνο επεξεργασίας να επαληθεύει την ακρίβεια των προσωπικών δεδομένων· β) η επεξεργασία είναι παράνομη και το υποκείμενο των δεδομένων αντιτίθεται σε αυτή· γ) το υποκείμενο των δεδομένων έχει το δικαίωμα να ζητήσει από τον διαχειριστή τη διαγραφή προσωπικών δεδομένων.
 • Όταν η επεξεργασία περιορίζεται σύμφωνα με το άρθρο 30 παράγραφος 7 αυτών των παρόντων γενικών όρων, αυτά, εκτός από την αποθήκευση, υποβάλλονται σε επεξεργασία μόνο με τη συγκατάθεση του υποκειμένου των δεδομένων ή για τη θεμελίωση, άσκηση ή διατήρηση νομικών αξιώσεων ή για την προστασία των δικαιωμάτων άλλου φυσικού ή νομικού προσώπου ή για λόγους σημαντικού δημόσιου συμφέροντος της Ένωσης ή ενός κράτους μέλους.
 • Ο διαχειριστής ενημερώνει το υποκείμενο των δεδομένων που έχει λάβει περιορισμό επεξεργασίας σύμφωνα με το άρθρο 30 παράγραφος 7 αυτών των γενικών όρων πριν ακυρωθεί ο περιορισμός επεξεργασίας.

Άρθρο 31. Δικαίωμα διαβίβασης:

 • Το υποκείμενο των δεδομένων έχει το δικαίωμα να ζητάει τα προσωπικά δεδομένα που το αφορούν  και που έχει παράσχει σε διαχειριστή σε δομημένη, ευρέως χρησιμοποιούμενη και μηχανικά αναγνώσιμη μορφή, καθώς και το δικαίωμα να διαβιβάζει αυτά τα δεδομένα σε άλλο διαχειριστή χωρίς αντίρρηση από τον προηγούμενο, στον οποίο έχουν παρασχεθεί τα προσωπικά δεδομένα όταν: (α) η επεξεργασία βασίζεται σε συγκατάθεση σύμφωνα με το άρθρο 6 παράγραφος 1 στοιχείο α) ή το άρθρο 9 παράγραφος 2 στοιχείο α)· ή σε σύμβαση σύμφωνα με το άρθρο 6 παράγραφος 1 στοιχείο β) του ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΕ) 2016/679 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ή η επεξεργασία πραγματοποιείται με αυτοματοποιημένα μέσα.
 • Κατά την άσκηση του δικαιώματος διαβίβασης δεδομένων σύμφωνα με το άρθρο 31 παράγραφος 1, το υποκείμενο των δεδομένων έχει το δικαίωμα να ζητήσει την άμεση διαβίβαση δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα από έναν διαχειριστή σε άλλον, όταν αυτό είναι τεχνικά εφικτό.
 • Το δικαίωμα που ορίζεται στην παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου ασκείται με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 17 του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου. Αυτό το δικαίωμα δεν ισχύει για την επεξεργασία που απαιτείται για την εκτέλεση καθήκοντος προς το δημόσιο συμφέρον ή κατά την άσκηση των επίσημων εξουσιών που ανατίθενται στον υπεύθυνο επεξεργασίας.
 • Το δικαίωμα που αναφέρεται στην παράγραφο 1 δεν πρέπει να επηρεάζει αρνητικά τα δικαιώματα και τις ελευθερίες άλλων προσώπων.
 • Εκτός από τα παραπάνω, έχετε το δικαίωμα να επικοινωνήσετε με τον υπεύθυνο προστασίας δεδομένων, ο οποίος βρίσκεται στη Σόφια, τ.κ. 1172, περιοχή «Ιζγκρέφ», συνοικία « Ντιαναμπάντ», Λεωφόρος «G.M. Ντιμιτρόφ» 1 και ο οποίος αποδέχεται την υποβολή των σχετικών καταγγελιών εγγράφως υποβάλλοντάς τα στο πρωτόκολλό ή ηλεκτρονικά μέσω ηλεκτρονικής διεύθυνσης στη διεύθυνση: [email protected] 

VIII. ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΔΗΛΩΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΑΙΝΕΣΗ ΓΙΑ ΣΥΛΛΟΓΗ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Άρθρο 32. Σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 7 και 9 του Γενικού Κανονισμού για την Προστασία Δεδομένων (Κανονισμός G.D.P.R 679/2016), δίνω τη ρητή συγκατάθεσή μου στην  εταιρεία  INSURANCE JSC DALLBOGG: LIFE AND HEALTH, με έδρα την Σόφια, τ.κ. 1172, περιοχή «Ιζγκρέφ», συνοικία « Ντιαναμπάντ», Λεωφόρος «G.M. Ντιμιτρόφ» 1, Δημοκρατία της Βουλγαρίας, και αποδέχομαι τη συλλογή, επεξεργασία και αποθήκευση των προσωπικών μου δεδομένων για τους σκοπούς που καθορίζονται παρακάτω.

Άρθρο 33. Σκοποί συλλογής δεδομένων

Οι σκοποί για τους οποίους συλλέγονται και επεξεργάζονται τα προσωπικά δεδομένα από τον Ασφαλιστή αφορούν: Συμπλήρωση αίτησης για προσφορά ασφάλισης, συμπλήρωση ερωτηματολογίων, υποβολή αίτησης ασφάλισης, παροχή οποιωνδήποτε απαιτούμενων πληροφοριών και εγγράφων, έκδοση ασφαλιστηρίου συμβολαίου, διευθέτηση ασφαλιστικής αποζημίωσης σε περίπτωση της επέλευσης ασφαλιστικού κινδύνου, της διαχείρισης της ασφαλιστικής σύμβασης στο σύνολό της και της εκτίμησης του κινδύνου στο πλαίσιο της σύναψης της ασφαλιστικής σύμβασης.

Άρθρο 34. Πηγές πληροφοριών

Ο ασφαλιστής συλλέγει προσωπικά δεδομένα που περιέχονται στην αίτηση ασφάλισης, τα συνοδευτικά έγγραφα και τα δικαιολογητικά της, καθώς και όλα τα άλλα στοιχεία που έχει αποκαλύψει ή θα αποκαλύψει μελλοντικά στην εταιρεία προφορικά ή με άλλο τρόπο, εγγράφως ή ηλεκτρονικά.

Άρθρο 35. Αποδέκτες προσωπικών δεδομένων

INSURANCE JSC DALLBOGG: LIFE AND HEALTH

 Άρθρο 36. Επεξεργασία προσωπικών δεδομένων για διαφημιστικούς σκοπούς

 • Προσωπικά δεδομένα που παρέχονται από τον χρήστη, όπως διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και αριθμός τηλεφώνου, μπορούν να χρησιμοποιηθούν από την Ασφαλιστική Εταιρεία για τη λήψη ειδοποιήσεων διαφημιστικού χαρακτήρα μέσω e-mail ή SMS ή μέσω τηλεφώνου.
 • Για τη χρήση υπηρεσιών από τον ιστότοπο, ενδέχεται να ζητηθούν προσωπικά δεδομένα από τον χρήστη, όπως το πλήρες ονοματεπώνυμό, η διεύθυνση, η διεύθυνση email, ο αριθμός τηλεφώνου, ο ΑΦΜ, ο αριθμός κυκλοφορίας του οχήματος κ.λπ. Όλα αυτά τα δεδομένα θα ζητηθούν εάν είναι απαραίτητο για την επεξεργασία του αιτήματός που απαιτεί την παροχή τέτοιων δεδομένων, διαφορετικά για πρόσβαση σε ορισμένες υπηρεσίες που προσφέρονται από αυτόν τον ιστότοπο.
 • Ως «προσωπικά δεδομένα» ορίζεται κάθε πληροφορία που σχετίζεται με το υποκείμενο των δεδομένων που μπορεί να ταυτοποιήσει το υποκείμενο των δεδομένων ή τα στοιχεία επικοινωνίας του. Η γνωστοποίηση των παραπάνω πληροφοριών από τον επισκέπτη ή/και χρήστη σημαίνει τη συγκατάθεσή του για την περαιτέρω επεξεργασία τους.
 • Η συλλογή και χρήση προσωπικών δεδομένων περιορίζεται σε ό,τι είναι απολύτως απαραίτητη για την επίτευξη του σκοπού που αναφέρεται στη συλλογή των σχετικών δεδομένων. Σκοπός της συλλογής προσωπικών δεδομένων είναι η βελτίωση των υπηρεσιών που παρέχονται στους επισκέπτες ή/και χρήστες αυτού του ιστότοπου, καθώς και η ενημέρωσή τους για τα προϊόντα και τις υπηρεσίες που διατίθενται.
 • Η συλλογή και χρήση των παραπάνω δεδομένων βασίζεται στην ελληνική και κοινοτική νομοθεσία, σύμφωνα με τους νόμους 2472/97 και 3471/2006, όπως ισχύει σήμερα. Τα στοιχεία επικοινωνίας που παρέχονται από τους χρήστες μπορούν να χρησιμοποιηθούν από τον Ασφαλιστή για προωθητικές ενέργειες και έρευνες ικανοποίησης πελατών που διεξάγονται από την ασφαλιστική εταιρεία ή μέσω τρίτων για τον προσδιορισμό των αναγκών, των επιθυμιών και των προσδοκιών τους.
 • Εκτός από αυτόν τον ιστότοπο και τις προαναφερθείσες ασφαλιστικές εταιρείες, αποδέκτες των συγκεκριμένων δεδομένων μπορεί να είναι κυβερνητικές αρχές, ιατρικές εγκαταστάσεις, γιατροί, το γραφείο στατιστικών ασφαλίσεων, αντασφαλιστές, δικηγόροι κ.λπ., κατόπιν νομίμου αιτήματος.

Άρθρο 37. Cookies

 • Τα cookies είναι πληροφορίες που ένας ιστότοπος μπορεί να αποθηκεύσει στην εφαρμογή πλοήγησης του επισκέπτη και στη συνέχεια να ανακτήσει για να τον αναγνωρίσει στην επόμενη επίσκεψή του.
 • Σε καμία περίπτωση τα cookies δεν περιέχουν προσωπικές πληροφορίες που θα μπορούσαν να επιτρέψουν σε κάποιον να επικοινωνήσει με τον επισκέπτη του ιστότοπου μέσω τηλεφώνου, e-mail κ.λπ.
 • Ο επισκέπτης του ιστότοπου, κατά την πλοήγηση στον ιστότοπο www.dallbogg.com, ενημερώνεται σην πρώτη είσοδό του στην σελίδα με τον σχετικό σύνδεσμο στο κάτω μέρος της ότι κατανοεί και αποδέχεται ότι η χρήση cookies είναι απαραίτητη για τη σωστή λειτουργία του ιστότοπου.
 • Εάν δεν επιθυμεί να τα χρησιμοποιήσει, πρέπει να σταματήσει την περιήγηση στον ιστότοπο ή να απενεργοποιήσει τη χρήση των cookies στις ρυθμίσεις του προγράμματος περιήγησής του. Ωστόσο, εάν αποτραπεί η εγκατάσταση cookies, αυτό μπορεί να έχει σημαντικό αντίκτυπο τόσο στη λειτουργικότητα του ιστότοπου όσο και στη δυνατότητα λήψης πληροφοριών ή/και υπηρεσιών από το www.dalbogg.com

IX. ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΑΡΑΠΟΝΩΝ – ΑΙΤΙΑΣΕΩΝ

 • Ως παράπονο ή αιτίαση ορίζεται η δήλωση δυσαρέσκειας του καταναλωτή ή τρίτου ζημιωθέντα.
 • Σύμφωνα με την Πολιτική Αιτιάσεων της εταιρείας και τις σχετικές πράξεις της Τράπεζας της Ελλάδος , για οποιοδήποτε παράπονο/αιτίαση κάθε πρόσωπο που έχει τις προϋποθέσεις να εγείρει αιτίαση, μπορεί να απευθύνεται :

– στην Υποδιεύθυνση Διαχείρισης Αιτιάσεων και Παραπόνων της Εταιρείας, “DioDea Risk Management Services LLC”, АФМ 800885518,  Εμμανουήλ Μπενάκη 38, ΑΘΗΝΑ, 10678, Ελλάδα, τηλ. 2105233211, email: [email protected]. Ο συνήθης χρόνος ανταπόκρισης είναι 15 εργάσιμες ημέρες από την ημερομηνία υποβολής της αιτίασης, ενώ δεν μπορεί να υπερβαίνει τις 50 ημερολογιακές ημέρες από την υποβολή αυτής.

– σε αρμόδιες αρχές όπως ενδεικτικά Συνήγορος του Καταναλωτή και Γενική Γραμματεία Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή μέσα στις εκάστοτε προθεσμίες.

X. ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 38. Ο ασφαλιστής διατηρεί το δικαίωμα να αλλάξει ή να ενημερώσει τους όρους χρήσης του ιστότοπου www.dalbogg.com ανά πάσα στιγμή. Ο επισκέπτης και ο χρήστης των υπηρεσιών του πρέπει να ενημερώνονται για τυχόν αλλαγές σε αυτούς τους όρους.

Άρθρο 39. Ο Ασφαλιστής καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια για να διασφαλίσει ότι το περιεχόμενο είναι συνεχώς διαθέσιμο για να διασφαλίζει την ασφάλεια κατά τη χρήση, αλλά και την ακρίβεια και την εγκυρότητα των πληροφοριών που περιέχονται στον ιστότοπό του. Ωστόσο, σε καμία περίπτωση δεν δεσμεύεται, δεν εγγυάται ή αναλαμβάνει ευθύνη, σχετικά με την ασφάλεια και το περιεχόμενο και τη διαθεσιμότητά τους. Για το λόγο αυτό, οι χρήστες αποδέχονται ότι πρέπει να κρίνουν το περιεχόμενο και ότι είναι υπεύθυνοι για κάθε κίνδυνο που μπορεί να προκαλέσει η χρήση του.

Άρθρο 40. Εάν κάποιος από τους Όρους Χρήσης αναγνωριστεί ως άκυρος ή ανακληθεί, αυτό δεν επηρεάζει την εγκυρότητα των υπόλοιπων όρων.

Άρθρο 41. Οποιεσδήποτε διαφορές που σχετίζονται με αυτούς τους όρους και προϋποθέσεις θα διευθετούνται σύμφωνα με την ελληνική νομοθεσία. Για την επίλυση τυχόν διαφορών που προκύπτουν σε σχέση με τον παρόντα ιστότοπο, τις υπηρεσίες που προσφέρει και όλα όσα αναφέρονται σε αυτόν, αποκλειστική δικαιοδοσία έχουν τα δικαστήρια των Αθηνών.

Αυτοί οι όροι και προϋποθέσεις έχουν υιοθετηθεί με την Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της « INSURANCE JSC DALLBOGG: LIFE AND HEALTH » της 21.06.2023.