Οροι και Προϋποθέσεις

Ενημερωτικό Σημείωμα

  1. Η πλήρης επωνυμία της Εταιρείας μας είναι: Insurance JSC DallBogg: Life and Health (εφεξής «η Εταιρεία»)

UIC: 200299615

Α.Φ.Μ. №: BG200299615

Κωδικός ασφάλισης  στο Γραφείο Διεθνούς Ασφάλισης №1179

ΕΔΡΑ: 1172 Σόφια, Βουλγαρία

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΗΣ ΕΔΡΑΣ: 1 Blvd G.M. Dimitrov.

ΕΠΟΠΤΙΚΗ ΑΡΧΗ: Τράπεζα της Ελλάδος (Τμήμα Εποπτείας Ιδιωτικών Ασφαλίσεων)

ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ:

DioDea Μ.Ε.Π.Ε., Α.Φ.Μ. №: 800885518 διεύθυνση έδρας: Εμμανουήλ Μπενάκη 38, 10678 Αθήνα, Ελλάδα

2. Η Εταιρεία είναι μια ολοκληρωμένη ασφαλιστική εταιρεία και δραστηριοποιείται σε πολλαπλούς Ασφαλιστικούς Τομείς. Πληροφορίες για τις ασφαλιστικές κατηγορίες για τις οποίες η εταιρεία έχει έγκριση λειτουργίας στην επικράτεια της Ελλάδας, μπορείτε να βρείτε στον παρακάτω σύνδεσμο:

https://www.bankofgreece.gr/en/main-tasks/supervision/private-insurance/insurance-undertakings/insurance-undertakings-information?PIFID=2460

3. Η Εταιρεία παρέχει μόνο συμβουλευτικές υπηρεσίες σχετικά με τα προϊόντα πώλησης.

4. Το ασφαλιστήριο συμβόλαιο που θα παραδοθεί στον αντισυμβαλλόμενο θα εκδοθεί από την έδρα της Εταιρείας στην προαναφερόμενη διεύθυνση.

5. Το εφαρμοστέο δίκαιο στο ασφαλιστήριο συμβόλαιο είναι το ελληνικό δίκαιο.

6. Ο τρόπος και ο χρόνος επίλυσης παραπόνων του ασφαλισμένου είναι ο ακόλουθος: Ο Καταγγέλλων μπορεί να αποστείλει την έγγραφη καταγγελία μέσω της ιστοσελίδας https://dallbogg.com/el/contacts, μέσω της ηλεκτρονικής διεύθυνσης [email protected] ή στη διεύθυνση της Εταιρείας – Γραφείο Παραπόνων – 1 G.M. Blvd. Dimitrov, 1172 Σόφια, Βουλγαρία, ή στη διεύθυνση του ειδικού και φορολογικού αντιπροσώπου – Εμμανουήλ Μπενάκη 38, Αθήνα Ελλάδα ή στην ηλεκτρονική διεύθυνση του αντιπροσώπου – [email protected] επισυνάπτοντας οποιοδήποτε έγγραφο έχει σημασία για το θέμα.

Η προαναφερθείσα ενεργοποίηση του μηχανισμού διαχείρισης παραπόνων δεν διακόπτει τη διαγραφή των εννόμων συμφερόντων. Η Εταιρεία απαντά εγγράφως εντός 25 ημερολογιακών ημερών, από την παραλαβή της καταγγελίας, σύμφωνα με την πολιτική της, εντός της προθεσμίας των πενήντα (50) ημερολογιακών ημερών, όπως ορίζεται στην υπ’ αριθμ. 3/08-01-2013 Πράξη της Εκτελεστικής Επιτροπής του την Τράπεζα της Ελλάδος.

7. Στο πλαίσιο της Οδηγίας 2013/11/ΕΚ, η οποία ήταν σύμφωνη με την ελληνική νομοθεσία με τον Κοινή Υπουργική Απόφαση  (KYA) 70330/2015, η δυνατότητα on-line επίλυσης διαφορών μεταξύ καταναλωτών και προμηθευτών on-line παρέχεται μέσω της On-line Dispute Resolution Platform (ODR), η οποία συνδέεται άμεσα με τα αρμόδια όργανα εναλλακτικής επίλυσης διαφορών (ADR) που είναι:

(α) την ανεξάρτητη Αρχή «Συνήγορος του Καταναλωτή» (http://www.synigoroskatanaloti.gr/index.html) και

(β) ο Συνήγορος του Πολίτη Τραπεζικών Υπηρεσιών & Επενδύσεων (https://hobis.gr/en/). Πριν προχωρήσει σε αίτημα σε φορέα ΕΕΔ, ο καταναλωτής θα πρέπει να επικοινωνήσει προηγουμένως με τον προμηθευτή και να διευθετήσει τη διαφορά απευθείας με τον προμηθευτή. Σε κάθε περίπτωση, αρμόδια για την ΕΕΔ είναι τα δικαστήρια των Αθηνών για το αν η διαφορά θα επιλυθεί με συμβιβασμό. Για πιο λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με την προαναφερθείσα πλατφόρμα εξωδικαστικού συμβιβασμού του Ευρωπαϊκού Φορέα ΕΕΔ, διαβάστε εδώ: http://ec.europa.eu/consumers.